top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Identiteit van de ondernemer:

 

Malou van Gorp handelend onder de naam POCA LOU.

Van de coulsterstraat 77

5021BL Tilburg Nederland

KVK-nummer: 80768326

BTW-nummer: NL003485413B89

info@pocalou.com

 

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van POCA LOU en op alle overeenkomsten aangegaan met POCA LOU.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien expliciet aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en of producten.

1.3 Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

1.4 Indien de koper tevens naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door POCA LOU.

1.5 De ​​"koper" verwijst naar elke websitebezoeker of natuurlijke of rechtspersoon die een contractuele relatie van welke aard dan ook heeft of zal hebben met POCA LOU.

1.6 POCA LOU behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan de wettelijke normen van Nederland.

1.7 Door gebruik te maken van de website van POCA LOU en of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze voorwaarden alsmede alle overige rechten en plichten zoals vermeld op de website.

Artikel 2 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.2 Een persoonlijke aanbieding heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij in de aanbieding een andere termijn is vermeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper wordt overhandigd per e-mail of per post op het door de koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.

2.4 De koper & POCA LOU komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. De elektronische bestanden van POCA LOU zullen, voor zover de wet dit toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of per e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of weergegeven. POCA LOU garandeert echter niet dat alle producten volledig in overeenstemming zijn met de gegeven informatie of toepasbaarheid. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.

 

Artikel 3 - Prijzen

 

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, en inclusief BTW.

3.2 De koper is de prijs verschuldigd die POCA LOU haar heeft meegedeeld in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden. Kennelijke (manipulatie) fouten in de offerte, zoals kennelijke onjuistheden, kunnen ook na het sluiten van de overeenkomst door POCA LOU worden gecorrigeerd.

3.3 Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

 

Artikel 4 - Betaling

 

4.1 Bestellingen die via de internetsite worden geplaatst, kunnen worden betaald bij verschillende gerenommeerde betalingsproviders (bijvoorbeeld iDEAL, MasterCard, VISA en PayPal).

4.2 Indien door POCA LOU een betalingstermijn is overeengekomen, raakt de koper door het enkele verstrijken van deze termijn in verzuim.

4.3 Betalingscondities kunnen alleen onder nader te bepalen en overeen te komen voorwaarden schriftelijk worden overeengekomen.

4.4 De koper komt voor voor rekening van alle (buiten) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die POCA LOU heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen van zijn (betalings) verplichtingen door de koper.

4.5 Bij uitblijven van betaling is POCA LOU gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of de (verdere) levering op te schorten totdat de koper volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, waaronder betaling van rente en kosten.

 

Artikel 5 - Levering

 

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. In principe streeft POCA LOU ernaar om bestellingen binnen 10 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd is slechts een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. POCA LOU kan op de website nadere informatie omtrent levertijden vermelden of anderszins schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd bedraagt ​​30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is, zullen wij u hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen. U heeft dan het recht om de overeenkomst te beëindigen. Reeds betaalde bedragen worden zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, bijgeschreven.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, wordt aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Vertragingen worden per e-mail of telefoon aan de koper gemeld.

5.3 Levering vindt plaats op het adres dat de koper bij het sluiten van de overeenkomst heeft opgegeven.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product dat onderwerp is van de overeenkomst gaat over op de klant op het moment dat deze legaal en / of feitelijk aan de klant wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een klant aan worden aangewezen door de klant.

5.5 Voor leveringen buiten Nederland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

Artikel 6 - Omruiling en herroepingsrecht

 

6.1 De koper is verplicht de producten zorgvuldig te inspecteren of direct na ontvangst te laten inspecteren. Bij overeenkomsten met consumentenkopers waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie heeft de consument koper het recht om binnen 14 dagen na levering van het betreffende product zonder boete en zonder opgave van redenen gebruik te maken van een herroepingsrecht. Van dit herroepingsrecht zijn uitgesloten producten die:

zijn gebruikt, gedragen of gewassen;

wanneer de koper de labels heeft verwijderd;

zijn vastgesteld conform specificaties van de koper;

duidelijk persoonlijk van aard zijn;

kunnen vanwege hun aard niet worden geretourneerd;

kan snel morsen of verouderen;

wanneer de koper zijn verzegeling heeft verbroken;

6.2 Indien de koper gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid, dan zal POCA LOU zorgdragen voor restitutie binnen 15 werkdagen.

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

 

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

 

Artikel 8 - Garantie en aansprakelijkheid

 

8.1 POCA LOU garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die gesteld kunnen worden en vrij zijn van gebreken.

8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.3 POCA LOU is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van POCA LOU. POCA LOU is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

8.5 Indien POCA LOU, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst dat de schade heeft veroorzaakt.

8.6 Onverminderd het bepaalde in dit artikel kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden aangemerkt en verder in de volgende gevallen:

als er veranderingen aan het product zijn aangebracht, inclusief reparaties die niet zijn uitgevoerd met toestemming van POCA LOU of de fabrikant;

als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

als gebreken die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik;

indien beschadiging is ontstaan ​​door opzet of grove onachtzaamheid;

8.8 De koper is verplicht POCA LOU te vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens POCA LOU uit hoofde van de overeenkomst, voor zover de wet de koper niet belet de daarmee samenhangende schade en kosten te dragen. De koper is verplicht het product aan POCA LOU te retourneren om een ​​goede beoordeling en afwikkeling van de garantieclaim te verzekeren. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, verbindt POCA LOU zich ertoe een gelijkwaardig product te leveren, tenzij anders overeengekomen.

8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventuele door de ondernemer als garantie aangeboden regeling laat onverlet de rechten die de consument op grond van de wet en de overeenkomst op afstand tegenover de ondernemer kan doen gelden. Een eventueel door de fabrikant of importeur verleende garantie laat onverlet de rechten die de consument op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door de ondernemer verleende garantie jegens de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 9 - Overmacht

 

9.1 In geval van overmacht is POCA LOU niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, dan wel wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​iedere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van zijn verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot deze omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Onder overmacht wordt mede verstaan ​​het op enig moment niet beschikbaar zijn van storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en / of de website.

 

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

 

10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, aankondigingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en / of met betrekking tot de website berusten bij POCA LOU andere rechthebbenden.

 

Artikel 11 - Persoonsgegevens

 

11.1 POCA LOU verwerkt de gegevens van de koper alleen in overeenstemming met haar privacybeleid. POCA LOU neemt daarbij de geldende privacy regels en wetgeving in acht.

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 - Links en omleidingen

 

13.1 De website POCA LOU / malouvangorp.com kan advertenties van derden of links naar andere sites bevatten. POCA LOU heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze derden of hun sites.

 

Artikel 14 - Uw rechten

 

14.1 U kunt POCA LOU altijd vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiervoor kunt u een e-mail sturen. U kunt POCA LOU ook per e-mail vragen om verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die POCA LOU zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen, kunt u POCA LOU hiervan op de hoogte stellen. Het verzenden van informatie is alleen mogelijk als u uw e-mailadres heeft opgegeven.
E-MAIL:

info@pocalou.com 

bottom of page